Retningslinjer for oppstart av avdeling

Å starte avdeling er en prosess. En avdeling vokser opp idet en gruppe HR-medlemmer i et geografisk område uformelt begynner å møtes og å reise på treff og andre MC-arrangementer sammen. Det kan også bli aktuelt å dele eksisterende avdelinger, dersom antall medlemmer eller geografisk utbredelse taler for det. Det er sentralstyret som godkjenner en avdelingsoppstart, med grunnlag i følgende retningslinjer:

Mål: Det er viktig ved oppstart av ny avdeling at det legges et så godt fundament som mulig før avdelinga formelt starter, slik at dens funksjon blir best mulig.

1. Grunnlag for ny avdeling:

 • Antall medlemmer for å starte ny avd: Minst 5 medlemmer, av disse minst 3 som ryggmerkebærere hvorav lederen bør ha vært ryggmerkebærer i minst 2 år for å være moden til å drive en avdeling
 • Medlemmene skal være godt åndelig forankret og ha et bevisst kall til HR’s evangeliserende oppgave i MC-miljøet
 • Er det Guds ønske eller menneskelige motiver som ligger bak?
 • Er det et stort MC-miljø som blir forsømt dersom det ikke startes avd?

2. Forhold til andre HR-avdelinger:

 • Geografisk beliggenhet, minst 3 kvarter eller 5-6-mil til naboavdeling
 • Grunnlag i medlemsmasse for drift av avdeling
 • Oppstart bør være ønsket av nærmeste avdeling, disse bør ha god kontakt.
 • Det startes ikke ny avdeling på bakgrunn av splid eller vanskelig samarbeid

3. Forhold til HR sentralt:

 • Det forventes en tett to-veis-kommunikasjon med sentralstyret i forkant og etter oppstart av avdeling
 • Det forventes at medlemmene tar del i så mange av HR’s sentrale arragementer som mulig for å bli kjent med HR’s visjoner og oppgaver
 • Oppstart av avdeling gjøres på Årsmøtet eller Pilegrimstreffet, med forbønn for avdelingen og deres medlemmer
 • Prøvetid: avdelingen evalueres etter ett års drift.

Sentralstyret skal ha gode grunner for å avvike fra retningslinjene, men der det er spesielt vanskelig i praksis å følge retningslinjene, kan det fravike disse.

(Retningslinjer vedtatt av sentralstyret 12.08.2000)